cancel
header

Inquiry Form – Mẫu yêu cầu - 24/04/2024.

Interested Printer Model/Mô hình máy in quan tâm:
..........
Full name/Họ tên:
Company/Tên công ty:
Address/Địa chỉ:
Phone/Điện thoại:
Email:
Add notes/Ghi chú:
 
cancel anh quy cach
Cong ty TNHH An Lac Phat
(AN LAC PHAT CO., LTD.)
C10-14, Carina Plaza, 1648 Vo Van Kiet,
P.16, Q.8, Ho Chi Minh, VIETNAM
Your reliable partner for:
3D Printer
Plastic Blow
Molding Machine
Tel. : (84-28) 6264-6495 - Tel/Fax : (84-28) 6264-6494
Website : www.alpha-3d.com
Email : sales.alpha3d@gmail.com
© Copyright 2010-2014 . All rights reserved.